Списание „Съвременно право“ (бр. 3/2018) публикува статия на Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, на тема „Изоставеното електронно правосъдие“.

Допълненията на Закона за съдебната власт от 9 август 2016 г. положиха нормативните основания на електронното правосъдие в България, а с обнародването през 2017 г. и на последния от четирите подзаконови нормативни актове по приложението на Глава осемнадесета „а“ „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“ правната рамка в областта се счита за формално завършена. Използваният похват за делегиране на задължения за нормативна обезпеченост на отделни аспекти на електронното правосъдие към решения на пленума на Висшия съдебен съвет има за цел оперативно да развива нормативната уредба с оглед динамиката на технологичното и законодателното развитие. Към днешна дата, обаче, този подход има точно обратен ефект.

Статията предлага критичен поглед към неизпълнените към момента задължения на Висшия съдебен съвет по действащата нормативна уредба на електронното правосъдие от правно-организационен характер, които препятстват организационното и технологичното развитие на сектора и поставят под съмнение възможността в срок да се създадат работещи решения, които да се използват в комуникацията между и с органите на съдебната власт.

За повече информация, обърнете се към екипа на Фондацията.