Период на изпълнение:  03/2017 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ стартира нов проект, състоящ се в поредица от изследвания, посветени на международния и националния правен режим на безпилотните летателни апарати, по-известни като „дронове“.

Проектът има за цел да предостави на широката общественост и на нормотворците, ангажирани с изработването на националната рамка за безпилотни летателни апарати, информация и анализ на текущите проблеми и тенденции. Анализите ще целят да предоставят насоки за безопасното интегриране на безпилотните летателни апарати във въздушното пространство, като държат сметка за възникващите нови пазари на услуги.

Фокусът на нашите изследвания е върху различни институти от международното публично и частно въздушно право и тяхната приложимост към безпилотните летателни апарати. Ще бъдат анализирани текущите проекти за стандарти и препоръчаните практики (SARPs) за безопасност на въздушния транспорт на международно ниво (ICAO), перспективите и правните проблеми пред интегрирането на безпилотните летателни апарати в неотделено въздушно пространство, регулиране на дейността на доставчиците на критични за безопасността услуги (напр. географска или метеорологична информация), нивата на автономност и автоматизация и тяхното влияние върху режима на отговорността за вреди, както и договорната отговорност на страните, които участват при осъществяване на дейности с дронове.

В сравнителен план нашите анализи ще обхванат съществуващите правни рамки във Франция, Германия, Великобритания, Белгия, Нидерландия и САЩ. Наред с тях ще бъде анализирана и протичащата в момента реформа на наднационалната рамка на ЕС за безопасност на въздушния транспорт по линия на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. Специално внимание ще бъде обърнато и на публикувания през 2016 г. от Европейската агенция за авиационна безопасност „прототип“ на регламент за безпилотни летателни апарати.