Период на изпълнение:  07/2017 - 10/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

„Данните се превърнаха в основен ресурс за икономическия растеж, създаването на работни места и обществения напредък. Анализът на данните улеснява оптимизирането на процесите и решенията, иновациите и прогнозирането на бъдещи събития. Тази глобална тенденция има огромен потенциал в различни области, вариращи от здравеопазване, околна среда, продоволствена сигурност, ефективност на климата и ресурсите до енергия, интелигентни транспортни системи и интелигентни градове.

„Основаната на данни икономика“ е характеризира с екосистема от различни участници на пазара, като например производители, изследователи и доставчици на инфраструктура, които си сътрудничат, за да осигурят достъпността и използваемостта на данните. Това дава възможност на участниците на пазара да извличат стойност от данните чрез създаване на разнообразни приложения с голям потенциал за подобряване на ежедневието (напр. управление на трафика, оптимизиране на добивите и дистанционни здравни грижи).“

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017) 9 final) от 10.01.2017 г.


В подкрепа на инициативата на Европейската комисия, Фондация „ЛИБРе“ си поставя въпросите: какво представляват данните, могат ли да се разглеждат като обект на правото и доколко разкриват сходства с правата на интелектуална собственост или вещните права.

Екипът на организацията изследва регулацията относно достъпа до данни от публичния сектор и правата на физическите и юридическите лица за достъп до тези данни, какво e съотношението между правото на достъп до обществена информация и отворените данни и доколко предоставянето на масиви от отворени данни без наличието на лесни и достъпни средства за извличане на информация от тези данни ограничава правото на достъп до обществена информация.

Прегледът включва още и нормативната закрепеност на достъпа до данни от частния сектор: имат ли частноправни субекти задължението да споделят данни с други субекти или с държавата, в кои случаи и при какви критерии и какъв следва да бъде характерът на правата върху тези данни – вещноправни, облигационноправни, права на интелектуална собственост или други, sui generis.

Специално внимание ще се обърне на собствеността на данните в три ключови сфери – обект на повече от две години задълбочена работа на екипа, а именно: безпилотните летателни апарати, здравеопазване и образование.