EVIDENCE2e-CODEX организира две работни срещи за валидиране на технологичното решение, разработвано в рамките на проекта: „Workshop on the Formal Language for Evidence Exchange Representation“, посветен на официалния програмен език, използван за представяне на обмен на доказателства, и „Interim Workshop on Evidence Exchange Standard Package Application“, фокусиран върху разработването на стандартизираното софтуерно приложение за обмен на доказателства. Двудневната съвместна проява се проведе на 20-21 ноември 2018 г. в сградата на Хагската конференция по международно частно право в Хага, Холандия.

Повече от 40 експерти, работещи в областта на електронното правосъдие и криминалистиката, взеха участие в събитието с цел обсъждане и споделяне на впечатления и опит по темите, презентирани от партньори по проекта и заинтересовани страни. Събитието стартира с дискусии по теми, свързани с: прилагането на програмния език, използван за представяне на обмен на доказателства (UCO/CASE), за целите на съдебното сътрудничество и обмена на доказателства; методологията, прилагана по проект e-CODEX, за семантична оперативна съвместимост; разработваните от ЕК системи e-Evidence Digital Exchange System и Reference Implementation Portal; и дигиталната криминалистика като услуга. Вторият ден ще продължи с технически преглед и демонстрация на стандартизираното софтуерно приложение за обмен на доказателства (Evidence Exchange Standard Package - EESP), разработено в рамките на проекта, неговото приложение в контекста на Европейската заповед за разследване и по-нататъшно му развитие в рамките на жизнения цикъл на проекта.

Участието на ключовите заинтересовани страни на европейско ниво подпомага екипа, работещ по EVIDENCE2e-CODEX, да разработи и популяризира „близък до реалността“ модел за обмен на електронни доказателства. На събитието присъстваха представители на ГД „Правосъдие и потребители“ към ЕК, консорциум e-CODEX, представители на EUROJUST, EUROPOL, OLAF, Международният наказателен съд, министерствата на правосъдието на Холандия, Австрия, Германия, Португалия, Испания, Естония и Франция, академични среди и национални/международни организации, работещи в областта на съдебното сътрудничество, както и експерти от частни компании, занимаващи се с дигитални анализи в областта на криминологията.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, представлява организацията в рамките на събитието.