Срещата има за цел да оцени изпълнението на проекта, в т.ч. финалните резултати, постигнатите индикатори на изпълнение, използваните финансови, технически и човешки ресурси, влиянието върху целевите групи, нивото на реализиране на ключови критерии в стратегиите за публичност и оценка на цялостното управление на проекта.

В допълнение, обратната връзка на оценителите дава възможност за външна независима оценка на резултите и предприетите от консорциума мерки за качествено изпълнение на проекта.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, представи дейностти и постигнатите от организацията резултати от името на екипа на организацията, работещ по проекта.