U-space Community Network

CORUS - Концепция за експлоатация на европейските UTM системи, е проект по Програма Хоризонт 2020, създаден в контекста на дейността на SESAR. Събирайки експерти от авиацията (на летателни апарати и дронове), изследователските и академичните среди, Консорциум CORUS има за цел да разработи концепция за експлоатация на U-Space - европейската система за управление на дронове.

Изхождайки от модела на U-Space и от обновения Основен план за управлението на въздушния трафик, проектът ще изработи подробни дефиниции на услугите, необходими за процесите на работа с дронове, ползващи въздушното пространство под 150 метра височина, в следващите две години. Проектът е ръководен от Консултативен съвет от 22 членове и от нарастваща U-space Общност на заинтересованите страни (U-space Community Network).

В съответствие с инициативите и усилията на Фондация „ЛИБРе” да подкрепи развитието на националната правна рамка за безпилотни летателни апарати, организацията се присъедини към U-space Общността през февруари 2018 г.Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

Българска асоциация по информационни технологии

От септември 2017 г. Фондация „ЛИБРе е асоцииран член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Ще търсим общ диалог по теми като развиването на пазар за разходно-ориентирани технологии; организиране на съвместни инициативи за повишаване на цифровата компетентност на гражданите; повишаване на професионализма и установяване на лоялни партньорски отношения на българския пазар на информационни и комуникационни технологии в условия на свободна и прозрачна конкуренция; подпомагане на държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието на информационните и комуникационни технологии, както и при контрола на тяхното изпълнение; и съдействие за развитие и усъвършенстване на образователната система в Република България в областите ИКТ и право на ИКТ.

Партньорството с БАИТ е естествено продължение на последователните усилия на организацията за развитие на ИТ пазара чрез експертно прилагане на правото на информационните и комуникационните технологии в неговото многообразие и хоризонталност, и инициативите на организацията да консултира малки и средни предприятия при разработване на специализирани ИТ системи и приложения, по въпроси на неприкосновеността на личния живот, интелектуална собственост, обществени поръчки и т.н.

В качеството си на член на БАИТ, Фондация „ЛИБРе“ развива активна позиция по редица въпроси в областта на правните аспекти на информационните технологии в европейски мащаб. От м. януари 2018 г. членове на екипа на Фондацията участват в две от работните групи към DIGITAL EUROPE, като предоставят становища в сферите:

Работна група „Дигитална трансформация“: собственост върху данните, достъп до и повторно използване на информация и данни и Интернет на нещата;

Работна група „Неприкосновеност на личното пространство и сигурност“: защита на личните данни, международен обмен на данни и трансфери към трети страни, кибер защита, и достъп до данни от страна на разследващите органи.

През м. февруари 2018 г. БАИТ сформира Работна група „Индустрия 4.0“, която има за цел:

активно участие в политиките на ЕС в сферата на Индустрия 4.0;

предоставяне на експертен потенциал в усилията на правителството в тази сфера за приемане на политика за Индустрия 4.0;

координиране дейността с други организации, активни в областта на Индустрия 4.0, и участие в събития по темата;

обмяна на опит и знания в областта на информационните технологии в производството;

популяризиране на съществуващи стандарти в тази област;

разработване на демонстративни (пилотни) проекти за Индустрия 4.0; и

осъществяване на контакти с подобни групи от ЕС.

Приоритетни технологии за дейността на Работна група „Индустрия 4.0“ са: Industrial Internet Of Things (IIoT), Digital Manufacturing, Industrial Clouds, Robots & Authonomous Vehicles, и др. Фондация „ЛИБРе“ участва в работната група чрез двама свои експерти, бидейки единствената организация с експертиза в правните аспекти на тези технологии.International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Представители на екипа на Фондация „ЛИБРе са членове на International Association of Privacy Professionals (IAPP) - най-мащабната световна общност, посветена на неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни. Асоциацията предоставя ресурси и обучение и подпомага специалистите в успешното управление на личните данни и на свързаните с тях рискове за неприкосновеността.

Неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни са основна сфера на дейност за Фондация „ЛИБРе“. Наред с консултациите, които експертите ни предоставят на малки и средни предприятия и юридически лица с нестопанска цел, инициираме и дейности за цялостно повишаване на осведомеността в обществото, като серията от кратки анимирани видео материали в областта на защитата на личното пространство, публикувана в началото на 2017 г.Digital Skills and Jobs Coalition

От януари 2017 г. Фондация „ЛИБРе е част от европейската Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии (Digital Skills and Jobs Coalition). Коалицията обединява различни партньори (държави-членки, компании, социални партньори, неправителствени организации и образователни институции) в усилията да се удовлетвори търсенето на цифрови умения в Европа, които са важна част от днешното цифрово общество и икономика.

В ЛИБРе отчитаме, че целите и принципите в Хартата на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии отговарят на нашите мисия и ценности. Ето защо решихме да дадем своя доброволен принос към европейските усилия за:

Образование и обучение за младите хора в цифрови професии, така че да има достатъчно талантливи млади професионалисти, с активно дамско участие, готови да започнат работа и да запълнят нарастващия брой незаети позиции за ИКТ специалисти в Европа.

Повишаване квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа към необходимите цифрови компетенции, осигуряващи продуктивност на работното място и конкурентоспособност при кандидатстване за работа.

Модернизиране на образователната ни система, за да бъде тя адекватна в цифровия век, като се включат цифровите умения на всички нива на обучение.

Подобряване на цифровите умения на всички граждани, за да имат активна роля в модерното общество, както и засилване на социалното приобщаване.

Повече информация и полезни ресурси можете да намерите на уеб страницата на коалицията.LexConverge Network

LexConverge е консорциум от водещи академични и изследователски центрове и правни организации, който развива интердисциплинарна дейност във връзка с правните аспекти на възникващите и изменящите се технологии. С присъствие във всяка страна-членка на ЕС, както и с нарастващо участие от Африка, Австралия и Северна Америка, LexConverge цели да улесни формирането на мултидисциплинарни екипи за осъществяването на консултации и изследователски проекти.

Основната цел на LexConverge е да събере на едно място учени и практикуващи за развиване на съвместна работа и разработване на предложения за изследователски проекти към финансиращи институции като Европейската комисия и др. Консорциумът също така предоставя платформа за дискусии и сътрудничество в развитието на интердисциплинарна изследователска работа по въпроси в сферата на правото и технологиите.

Експертите на Фондация „ЛИБРе имат дългогодишен опит като част от LexConverge и са доказали професионализма си в работата по проекти, свързани с регулиране на цифровото общество, сигурност, защита на личния живот и други сфери. От 2015 г. Фондация „ЛИБРе“ e и институционален партньор на LexConverge.

Следете страницата Новини за актуална информация по съвместните ни дейности.