Период на изпълнение:  05/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Рамковата инициатива за развитие на електронното управление в България има за цел да подпомогне публичния сектор и организациите, предоставящи услуги за административни органи на централно, областно или общинско ниво, при реализирането на софтуерни решения и промяна на организационните процеси по прилагане на нормативната уредба на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация. Фондация „ЛИБРе“ предоставя консултации, подготовка на становища, предложения за изменения и допълнения на вътрешни документи, технически задания и др., и разяснителни срещи във връзка с нормативни промени.

Инициативата включва още:

устни и писмени консултации и становища по въпроси от ИКТ правото, режима на управление на информацията и обществените поръчки и свързаните с тях сфери, насочени към софтуерни компании, работещи с публични институции;

подготовка на проучвания от правно, технологично и/или организационно естество при подготовката на технически оферти по обществени поръчки за софтуерни разработчици, предоставящи услуги за административни органи на централно, областно или общинско ниво; както и

подготовка на технически спецификации и/или цялостни документации в съответствие с българските Закон за обществените поръчки и Закон за електронното управление.

Повече информация за предоставените консултации и разработки в областта на електронното управление може да откриете тук.


Сфери на дейност