Период на провеждане:  11-13.04.2016
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

Шест месеца от началото на проект CARISMAND, партньорите се събраха за преглед на напредъка по всеки отделен работен пакет, за дискусии по въпросите, изникнали в процеса на работа, за представяне на нови членове, за срещи между екипите и за подобряване нивото на комуникация в консорциума. Събитието включваше и посещения на структури в Букурещ, ангажирани със защитата при бедствия и аварии.

Фокус на обсъжданията бяха:

  • работата, извършена до момента
  • дейности или неотложни въпроси, за които да се докладва
  • притеснения за бъдещи дейности, ако има такива
  • въпроси към консорциума
  • списък на предстоящите задачи и изискванирезултати и очакваното съдействие от други партньори.

CARISMAND - „Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters“, включва 19 партньорски организации от 11 страни – университетски и изследователски звена, неправителствени организации и органи на местната власт.

Следете новини и събития свързани с проекта на адрес: http://www.carismand.eu/.