Период на провеждане:  28.10.2016
Организатор:  Изпълнителна агенция за научни изследвания към ЕК, Консорциум CARISMAND

Срещата има за цел да проследи напредъка на проекта, в т.ч. текущи резултати, постигнати индикатори на изпълнение, използвани финансови, технически и човешки ресурси, влияние върху целевите групи, ниво на реализиране на ключови критерии в стратегиите за публичност и оценка на цялостното управление на проекта. Срещата има и опознавателна цел – оценителите на ЕК се запознават отблизо с екипите, работещи по проекта, и тяхната експертиза.

В допълнение, обратната връзка на оценителите дава възможност за външна оценка на напредъка и показва нови измерения и/или затвърждава вече предприетите от консорциума мерки за подобряване качеството на изпълнение на проекта.